Presentación

Os servizos socias de atención primaria, que son o nivel máis próximo ó usuario e ó seu ambente familiar e social, desenvolven programas e prestan axudas favorecedoras da participación e benestar social das persoas ou grupos dentro do seu contorno comunitario, especialmente daqueles que están ou corren o risco de estar en situación de carencia ou marxinación.

Gallego