SUBVENCIÓNS A FONDO PERDIDO PARA O REMATE DE FACHADAS E CUBERTAS, REHABILITACIÓN E RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NO ÁMBITO RURAL, HISTÓRICO E DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO.

Gallego

Beneficiarios:
Persoas físicas promotoras das actuacións de remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrucción de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago. Tamén poderán ser beneficiarias aquelas persoas que, estando en posesión da cédula de rehabilitación de calidade, non a solicitasen nos catro anos inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude ou que, téndoa presentado nese período, rematese o seu procedemento sen obter subvención por esgotamento do crédito establecido na convocatoria.

Finalidade: 
Convocar para a anualidade 2016, a través dun procedemento de concorrencia non competitiva, subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrucción de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago.

Prazo de presentación: UN MES (27 DE MAIO DE 2016).

Publicación: DOG nº80. Mércores, 27 de abril de 2016 (Instituto Galego da Vivenda e Solo).

Máis información: 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160427/AnuncioC3Q2-140416-0001_gl.html