SUBVENCIÓNS PARA FOMENTAR A REMUDA COMERCIAL.

Gallego

Obxeto: 
Facilitar a remuda comercial dos pequenos comerciantes individuais autónomos que transmitan o seu negocio a un terceiro, asegurando a súa continuidade e fomentanto a rexeneración do tecido comercial.

Beneficiarios: 
- Que desenvolvan a súa actividade comercial em Galicia e o seu domicilio social e fiscal radique na dita comunidade autónoma.
- Ter unha idade mínima de 64 anos cumpridos na data en que se presenta a solicitude.
- Exercer como titular do comercio, unha ou varias actividades relacionadas no anexo II desta Orde, de forma ininterrompida durante os últimos 10 anos.
- Estar dado de alta no réxime de traballadores autónomos da Seguridade Social nos dez últimos anos de forma ininterrompida e ter cotizado á Seguridade Social un período previo tal que lle permita completar o período de carencia exixido para causar dereito á pensión de xubilación.
-Designar a persoa física continuadora da actividade, con capacidade legal para exercer o comercio.
- Que figure inscrito no Rexistro Galego de Comercio ou ter solicitada a inscrición com anterioridade á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Orde da convocatoria: 
20 de xaneiro de 2015 da Consellería de Economia e Industria (DOG nº 18, do 28 de xaneiro de 2015).

Forma de presentación: soporte papel.

Prazo de presentación: 
do 29 xaneiro ata o 31 de agosto de 2015.

Máis información: 981 54 59 15 Dirección Xeral de Comercio

Descargas asociadas:

SUBVENCIÓNS PARA FOMENTAR A REMUDA COMERCIAL

Ligazóns recomendadas:

Subvencións para fomentar a remuda comercial (IN216A)