CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

Gallego

Beneficiarios: 
Persoas desempregadas de 30 anos ou máis inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, que se constitúan como traballadores autónomos ou por conta propia.

Prazos: 
- Altas formalizadas dende o 01/10/2013 ata o 30/09/2014.

Requisitos: 
- Ser titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.
- Alta no réxime especial de autónomos entre o 1/10/2013 e o 30/09/2014.
- Non percibir a subvención do Programa de promoción do emprego autónomo nos 4 anos anteriores á data de inicio da actividade.
- Non desenvolver como autónomo a mesma ou similar actividade na mesma localidade nos 6 meses inmediatamente anteriores á data de inicio da nova actividade.

Convocatoria: Orde do 14 de maio de 2014 (DOG nº 100 do 27 de maio de 2014).

Tipos de axuda:
- Establecemento como traballador autónomo: investimento mínimo 3.000€ (inmobilizado fixo), no período comprendido entre os 3 meses anteriores ao inicio da actividade e os 6 meses posteriores.
- Subvención financiera: 75% do préstamo deberá destinarse a inmobilizado fixo.

Máis información: 
traballo.xunta.es
- Axente emprego e desenvolvemento local. Tlf: 981 754020