Convocatoria de axudas para a promoción do emprego autónomo.

Gallego

Beneficiarios: 
Persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, que se constitúan como traballadores autónomos ou por conta propia.

Convocatoria: 
Orde do 19 de agosto de 2013 (DOG núm 159 do 22 de agosto de 2013).

Tipos de axuda:
- Establecemento como traballador/a autónomo: investimento mínimo 3.000€ ( inmobilizado fixo), no período comprendido entre os 3 meses anteriores ao inicio da actividade e os 6 meses posteriores.
- Subvención financiera: 75% do préstamo deberá destinarse a inmobilizado fixo.

Prazos: 
- 1 mes dende a data de alta na Seguridade Social, en todo caso ata o 30 de setembro de 2013.
- Ata o 22 de setembro 2013 ( para os autónomos dados de alta entre 11 setembro de 2012 ata o 22 agosto 2013.

Máis información: 
http://traballo.xunta.es
- Axente emprego e desenvolvemento local. Telf: 981 754020