Subvencións para entidades sen ánimo de lucro que contraten traballadores desempregados para a realización de servizos de interese xeral e social (TR352A).

Gallego

Obxeto: 
Establecemento das bases reguladoras e das condicións polas que se rexerá a convocatória pública e que están destinadas ao financiaciamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítimas de violencia para a realización de servizos de interese xeral e social co obxeto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.

Beneficiarios: 
Entidades sen ánimo de lucro que, estando debidamente inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais na data de publicación da presente convocatoria, establezan accións específicas de conformidade cos seus estatutos para a inserción, das persoas con discapacidade e/ou risco de exclusión social.

Orde da convocatoria: 20 de maio de 2013 (DOG nº 99 do luns, 27 maio 2013).

Forma de presentación: Tramitación en liña.

Prazo de presentación: 28/05/2013- 27/06/2013 (1 mes contado desde o seguinte ao da publicación no DOG).