Bolsa de Emprego

CONVOCATORIA DAS PROBAS DE APTITUDE PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE XESTOR ADMINISTRATIVO.

Sin definir

Beneficiarios: 
Quen, á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, reúna os seguintes requisitos:
- Ser español.
- Ser maior de idade.
- Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha das administración públicas.
- Estar en posesión dalgún dos títulos académicos requeridos: dereito, ciencias económicas, ciencias empresariais, ciencias políticas ou as súas equivalencias.

Convocatoria de 2 prazas de socorristas e 4 prazas de operario de mantemento, limpeza e vixiancia das piscinas municipais de Baio e Zas.

Sin definir

Número de prazas que se convocan: 6

Clasificación da praza: Contrato laboral temporal a xornada parcial.

Información: Páxina web concello Zas www.concellodezas.org ou no taboleiro de anuncios do concello.

Prazo de presentación de instancias: 4 días hábiles desde o día seguinte á publicación do anuncio no B.O.P.

Data publicación no B.O.P: 13-06-2016

Páginas