Bolsa de Emprego

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DUN AUXILIAR DE POLICÍA PARA CONCELLO DE MALPICA

Sin definir

Obxeto da convocatoria: contratación laboral temporal dun auxiliar de policía local durante 2 meses.

Prazos de presentación de solicitudes: 14 ao 28 de marzo (15 días naturais dende o día seguinte a publicación no BOP).

Sistema de provisión: oposición libre.

Convocatoria de 1 praza de limpadora para Concello de Ponteceso.

Sin definir

 Obxeto da convocatoria: cubrir de forma interina unha praza de limpadora por mor da baixa (ITT) ata a reincorporación da titular.

 Prazos de presentación de solicitudes: do 12 ata o 16 de marzo incluídos (5 días naturais contados a partir da publicación na páxina web do Concello de Ponteceso)

Convocatoria de 1 Praza de Operario Servizos Multiples para Concello de Malpica.

Sin definir

Prazos de presentación de solicitudes: 20 días naturais contados dende o seguinte ó da publicación no BOE (previamente publicaranse as bases no BOP e un anuncio de extracto da convocatoria no DOG).

Obxeto da convocatoria: provisión en propiedade dun praza de Operario de Servizos Múltiples vacante no cadro de persoal laboral fixo do Concello de Malpica.

Sistema de selección: concurso-oposición.

Bolsa de emprego da Cámara de Comercio de A Coruña

Sin definir

Obxetivo: 
Creación de portal de emprego www.empleocamaracoruna.com para reforzar o canle de comunicación entre demandantes de emprego e empresas.

Convocatoria do procedemento para avaliar e recoñecer as competencias adquiridas a través da experiencia profesional.

Sin definir

A Consellería de Traballo e Benestar convoca procedemento para recoñecer as competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral nas seguintes cualificacións:

- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio
Nº PRAZAS: 500
PRAZO DE SOLICITUDE: 13 novembro ata o 12 decembro 2013

- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
Nº PRAZAS: 500
PRAZO DE SOLICITUDE: 13 novembro ata o 12 decembro 2013

Prazo de actualización e incorporación de novos candidatos de SEAGA.

Sin definir

A Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A. anuncia a apertura do prazo de actualización de méritos e/ou incorporación de novos candidatos a diversas categorías profesionais do sistema de listas previas para a selección de persoal temporal:
- Enxeñeiro de Montes
- Enxeñeiro Agrónomo
- Enxeñeiro Técnico Forestal
- Enxeñeiro Técnico Agrícola
- Capataz
- Xefe de Brigada
- Peón Especialista
- Peón
- Oficial Administrativo
- Auxiliar Administrativo 

Convocatoria para contratación laboral na IBS Padre Rubinos.

Sin definir

Data: Dende o 22/10/2013 ata o 22/11/2013

Requisitos:

XERAIS: 
- Ter a nacionalidade española ou ser cidadán dun dos estados membros da Unión Europea.
- Ter unha idade non inferior a 18 anos e que non exceda da idade máxima de xubilación forzosa.
- Carné de Conducir B1.
- Non estar afectado por enfermidades ou limitacións físicas e/ou psíquicas que sexan incompatibles co desenvolvemento das funcións a realizar.

ESPECÍFICOS:

Proceso selectivo de cinco prazas de marisqueo a pé na Agrupación de Mariscadoras.

Sin definir

REQUISITOS:
- Realizar de forma habitual e como medio fundamental de vida os labores de marisqueo.
- Estar empadroado nun municipio do litoral de Galicia.
- Ser maior de 18 anos ou menor emancipado e non ser maior de 65 anos.
- Non ser perceptor de pensións de xubilación, grande invalidez, incapacidade permanente absoluta, incapacidade permanente total, a favor de familiares ou perceptor de renda de integración social de Galicia.
- Non estar incapacitado para exercer os labores de marisqueo.

Oferta de emprego para empresa ubicada en Carballo.

Sin definir

Sector: INDUSTRIA (CONFECCIÓN)

Postos ofertados: Personal para elaboración camisa de home.

Requisitos:
- Experiencia en talleres de confección.
- Valórase o manexo de máquina de 2 agullas, máquina de brazo inglés ou remalladota.

Horario: A determinar pola empresa.

Duración de contrato: Sen determinar.

Máis información: 
Adecco: 981 20 10 50 (Ana Sánchez)

Oferta de emprego para Cabana de Bergantiños

Sin definir

Sector: Hostalería. 
Posto ofertado: CAMAREIRA. 
Requisitos: Rapaza menor de 31 anos. 
Horario: A determinar. 
Duración de contrato: Indefinido. 
Máis información: 637 710 026. 
Observacións: Previsible inicio mes de xullo.

Páginas